LAATSTE LEVENSFASE

Voor mensen die zich in de palliatieve of terminale fase van hun leven bevinden, kan ergotherapie ook meerwaarde hebben. Hier wordt vaak nog niet zo bij stil gestaan.

Mensen met een ongeneeslijke ziekte kunnen pijn of angst krijgen bij het uitvoeren van hun dagelijkse handelingen, waardoor hun zelfredzaamheid en autonomie flink kan worden aangetast. Mensen staan vaak voor zeer ingrijpende opgaven en ervaren veel wisselingen in het praktisch dagelijks functioneren. Als ergotherapeut richt ik me naast het creëren van comfort, ook op het voorkomen van complicaties en behouden en/of herwinnen van vaardigheden daar waar mogelijk!
Daarnaast kunnen interventies gericht zijn op het compenseren van functies en vaardigheden die (deels) verloren zijn gegaan en op het aanpassen van het handelen en/of omgeving.

Mensen in de laatste levensfase ervaren vaak multiproblematiek. De behandeling van de ergotherapeut is veelal gericht op het onder controle krijgen van de symptomen van de ziekte die door de cliënt worden ervaren. Samen met de cliënt worden voor hem betekenisvolle activiteiten in kaart gebracht, die in deze fase van het leven belangrijk zijn. Vervolgens wordt samen met de cliënt, zijn systeem en evt. andere behandelaars gezocht naar een manier waarop de cliënt zijn laatste levensfase zo betekenisvol en zingevend mogelijk kan ervaren.

Ergotherapie kan dus van meerwaarde zijn bij cliënten in de laatste levensfase. Ergotherapie is gericht op symptoomgerichte palliatie. Interventies kunnen gericht zijn op:

> educatie ziektebeeld
> creëren van comfort
> voorkomen van complicaties
> behouden/herwinnen van vaardigheden
> compenseren van functies en vaardigheden
> advies ergonomie
> aanpassen handelen en/of omgeving
> ondersteunen van cliënt en zijn systeem

Samen met u wordt gezocht naar een nieuwe zin en betekenisvol handelen in de laatste fase van uw leven.